Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen foregår i Eidsvoll og Stange kommune i Akershus og Hedmark. Dette er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket for utbedring av både E6 og jernbane i regionen. Prosjektet vil foregå i stadier og første del av prosjektet er planlagt åpnet i Desember 2014. Arbeidet på Dovrebanen er forventet ferdigstilt i Oktober 2015, mens prosjektet i sin helhet etter planen skal åpnes i Juli 2016. Planforslaget som er utarbeidet i samsvar med de respektive kommuners kommuneplaner ble godkjent av Miljøverndepartementet i februar 2009 i henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Utbygging omfatter

Forslaget som er godkjent av Miljøverndepartementet omfatter følgende:

  • 21 Km med ny firefelts E6
  • Nytt dobbeltspor jernbane over Dovrefjellet
  • Sammenhengende lokalvei i alle berørte kommuner
  • Sammenhengende sykkelsti fra Minnesund kommune til Stange kommune
  • Tiltak for utbedring av strandsone, med avsatte midler til Ørbekk, Korslund, Morskogen, Strandlykkja og Espa.
  • Støytiltak
  • Vilttiltak i kommuner med dokumentert bestand av elg

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i sin utredning samarbeidet tett med de berørte kommuner og alle konsekvensutredninger er gjort etter framlagt kommuneplan. Prosjektet er en forlengelse av det arbeidet vegvesenet startet med omlegging til ny E6 mellom Gardermoen og Ullensaker. Med begrunnelse i at et arbeid så utstrakt som dette naturlig nok vil ha stor innvirkning på miljø og trafikkbildet i lokalmiljøet, er det bestemt at Jernbaneverkets arbeid med nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar skal utføres samtidig som veiarbeidet. Konsekvensutredninger utført i samråd med alle involverte parter viser at man kan begrense innvirkningen på lokalmiljøet betraktelig ved å utføre begge prosjekt parallelt. Lokalmiljøet må dog forberede seg på utstrakt støy og i perioder betydelige omlegginger av trafikk.

Ansvarlig myndighet

Grunnet det komplekse geografiske området som skal utredes har Miljøverndepartementet besluttet at Samferdselsdepartementet skal være den ansvarlige myndighet for prosjektet og departementet skal fastsette endelig planprogram i henhold til § 15 i forskrift om konsekvensutredninger.

Generelt om strekningen

E6 mellom Oslo og Trondheim knytter den nordlige og sørlige delen av Norge sammen, og veistrekningen spiller en viktig rolle for næringslivet i hele Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Hele 36% av all tungtransport på vei i Norge foregår på denne strekningen. Den mest utsatte strekningen er å finne i Mjøsregionen, hvor befolkningstettheten er høy og dagens strekning har mangel på rasteplasser, dobbeltspor og støydemping i henhold til gjeldende lovverk. Ved sist utredning av strekningen kunne man ikke se for seg et transportvolum av dagens volum.

Grunnet mangel på dobbeltspor på dagens jernbane er det ikke mulig å øke dagens kapasitet på 12%. Når utbygging av strekningen er fullført vil banen kunne øke sin kapasitet med 30%, og miljø og trafikksikkerhet vil øke betraktelig i hele regionen.

Høyhastighetsbaner

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å utrede muligheten for høyhastighetsbaner i Norge. Hensikten er å kunne konkurrere med bil og fly på de lengste strekningene mellom Sør-, Midt- og Nord-Norge. Så snart Fellesprosjektet E6 går inn i fase 2 skal det tas en nærmere vurdering angående hurtigtog på strekningen. Først etter at fase 1 er ferdig vil man kunne ta en vurdering med fokus på miljømessige forhold, stoppmønster, trase, nytte og kostnad. En eventuell høyhastighetsbane vil i liten grad betjene lokalmiljøet. Tilbudet er tenkt å konkurrere med fly og bil på distanser mellom de største byene.

Kontakt

Både Vegvesenet og Jernbaneverket har satt opp egne servicekontor som vil være betjent i hele byggeperioden. Det forventes til dels stor pågang fra publikum, så alle som søker informasjon anbefales derfor å benytte seg av dette nettstedet først. Her vil man til enhver tid finne oppdatert informasjon om prosjektet og detaljerte tidsplaner for hver strekning.