Minnesund

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen foregår i Eidsvoll og Stange kommune i Akershus og Hedmark. Dette er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket for utbedring av både E6 og jernbane i regionen. Prosjektet vil foregå i stadier og første del av prosjektet er planlagt åpnet i Desember 2014. Strekningen Boksrud-Minnesund-Labbdalen er en del av dette utbyggingsprosjektet. Vegstrekningen er en viktig transportåre for næringsliv og bosetting i denne regionen, og for transport av varer mellom Nordvestlandet, Østlandet og videre til eksportmarkedene ute i Europa. Ved oppgradering og modernisering av både vei og bane vil man kunne øke transportmengden betydelig fra dagens nivå, samtidig som man får oppgradert veinettet til en standard som vil begrense antall alvorlige ulykker på strekningen. I tillegg vil man kunne øke mengden togavganger, kutte reisetiden og flytte mer av tungtransport bort fra vei og over på bane. Planlagt ferdigstillelse av prosjektet er Desember 2015.

Første byggetrinn Minnesund – Labbdalen

Strekningen Minnesund – Boksrud – Labbdalen er nesten 29 kilometer lang. Lokalmiljø og beboerne på denne strekningen vil merke utbyggingen av ny E6 og dobbeltspor på Dovrebanen i større grad enn andre områder i prosjektet. Bakgrunnen for dette er at E6 og Dovrebanen i dette området ligger veldig nære hverandre og planutvalget har derfor bestemt at arbeid med vei og bane skal utføres parallelt på denne strekningen. Dette vil medføre økt støy og trafikale problemer for beboerne, men det vil også redusere byggetiden betraktelig. Statens Vegvesen og Jernbaneverket har derfor, i nært samarbeid med Eidsvoll kommune og fylkesmann, bestemt at parallell utbygging er beste fremgangsmåte.
Det er i godkjent prosjektplan tatt høyde for betydelig støydemping langs hele strekningen. Alle berørte boligområder vil bli oppgradert med enten støvdempende voller som siden skal beplantes, eller støyvegger. Totalt antall meter med støyvegg er prosjektert til 3600 meter. Etter innsigelser fra kommunen og beboere har prosjektledelsen godkjent at antall meter med vegg skal reduseres til 1900 meter. Videre reduksjon vil bli vurdert, men avhenger av endelig plan for av- og påkjøringsramper til nye stasjoner langs jernbanen. Så snart det fremlegges en avgjørelse angående stasjoners endelig plassering, vil Statens vegvesen og prosjektledelsen kunne ta en avgjørelse om det kan utføres videre reduksjon i antall meter støyvegg.

Andre byggetrinn

Strekningen Dal – Minnesund er 19 km lang og er besluttet gjennomført som et eget byggetrinn for å minske innvirkningen på lokalmiljø og trafikk i området. Utbyggingen på strekningen omfatter i tillegg til utvidelse av dagens E6 til 4 felt med midtdeler, også utvidelse av Julsrud og Minnesund bro, samt 1 nytt tunnelløp i Eidsvolltunnelen. Videre inngår det i framlagt prosjektplan konstruksjon av 20 nye bruer inkludert ny bro over Andelva med tilhørende rasteplass. Det er også tatt høyde i budsjett for oppgradering av totalt 26 km med lokalveier. Disse vil alle bli utbedret med ny asfalt, økt vegbredde og belysning. Underskudd på masse til utbyggingen vil bli transportert fra utbyggingen av strekningen Skaberud – Kolomoen. Det vil dermed ikke bli behov for uthenting av masse fra Dalskare slik tidligere prosjektplan beskrev.

Bompenger

Slik prosjektet er framlagt og godkjent av Samferdselsdepartementet er den totale kostnadsrammen for prosjektet 5.789 millioner kroner. Hedmark fylkeskommune stiller en fylkeskommunal garanti via selskapet E6 Gardermoen-Moelv AS på tilsammen 1.450 millioner kroner for fase 1 og 2. Videre stiller Akershus fylkeskommune en tilsvarende garanti slik at maksimalt låneopptak blir 2.900 millioner kroner. Framlagt plan for etablering av bomring fra åpning av utbygging i 2015 er godkjent av alle involverte fylkesmenn og kommuner. Etter planen skal bomringen først åpnes når andre byggetrinn er fullført. Bomringen vil etter godkjent plan være operativ i perioden 2015-2029. Kostnadene for etablering av bomstasjoner ligger på selskapet Hedmark fylkeskommune via E6 Gardermoen-Moelv AS.