Eidsvoll

I henhold til Planforslaget som er utarbeidet i samsvar med de respektive kommuners kommuneplaner og godkjent av Miljøverndepartementet i februar 2009 i henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven, skal det på strekningen Minnesund – Espa bygges ut til 4 felts veibane og nytt dobbeltspor for jernbane. Grunnlaget for vedtatt utbygging er utarbeidet av Eidsvoll kommune i samarbeid med Vegvesenet og Jernbaneverket. Innhentet informasjon og sammensatt planforslag er lagt ut på kommunens hjemmeside, men kan også bestilles direkte fra Vegvesenet. Om man ønsker prosjektplan tilsendt via post vil det bli krevd et gebyr på 350 norske kroner.

Nytt dobbeltspor

Strekningen fra Langset ved Minnesund til Kleverud sør for Espa er første trinn i utbyggingen av dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Etter vedtatt planforslag skal strekningen åpnes for ferdsel i September 2016. Jernbaneverket skal samarbeide nært med Statens vegvesen med målsetning om å minst mulig påvirke miljøet og trafikkbildet i området. Eidsvoll – Hamar er et Norges mest trafikkerte strekning med enkeltspor. Med dagens sporløsning er det ikke mulig å kjøre flere tog uten at det går utover togenes punktlighet og hastighet. Når utbyggingen er fullført kan antall tog og avganger mer enn dobles fra dagens antall, det vil bli færre forsinkelser, og reisetiden mellom Hamar og Oslo vil reduseres med 1 time i forhold til dagens ruter. Utbyggingen skal gi mer plass for både persontog og godstog, og gjennom en trinnvis utbygging skal man øke kapasiteten for hvert ferdigstilt byggetrinn. Strekningen inngår i nasjonal transportplan under både Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen og InterCity 2014-23. InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, og mellom Tønsberg og Seut ved Fredrikstad, skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

Firefelts E6

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter utbygging av ny firefelts E6 på den 21 km lange strekningen mellom Minnesund og Skaberud. I tillegg til ny E6 skal det gamle jernbanesporet bygges om til en 17 Km lang gang- og sykkelveg. Det er også avsatt midler i prosjektet for utbedring av strandsonen i området, og dette gjøres for å øke tilgjengeligheten for allmennheten. Det legges også opp til ny lokalveg over Mjøstråkket om jernbaneverket vedtar å anlegge ny stasjon på Langset. Prosjektet tar høyde for to nye tunneler på totalt 2,9 Km, men endelig vedtak om tunneler vil først bli tatt så snart fase 1 er ferdigstilt.

Prosjektet har et samlet kostnadsoverslag på 4 320 millioner kroner. Inkludert i kostnadsoverslaget er det øremerket 55 millioner til etablering av seks nye automatiske bomstasjoner og 75 millioner til nødvendige trafikksikkerhetstiltak på lokalveier med tilknytning til nye E6. De berørte kommunene har selv framlagt plan for utbedring av det lokale vegnettet da det forventes økt trafikk grunnet innkreving av bompenger på nye E6. Prosjektplanen tar også høyde for totalt 169 millioner kroner til støydempende tiltak.

Sykkelsti og strandsone

En viktig del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er å utbedre miljø og ferdsel i lokalmiljøet i de berørte kommuner. Sammenhengende sykkelsti fra Minnesund kommune til Stange kommune er en viktig faktor i denne sammenheng. Via andre planprosjekter i nasjonal transportplan har Samferdselsdepartementet lagt opp til sammenhengende sykkelsti langs hele E6, og kommer man i mål med alle prosjektene vil Norge ha Europas lengste sammenhengende sykkelsti.

Strandsoner i hele Mjøsregionen er også foreslått utbedret. Den totale kostnadesrammen for oppgradering av strandsoner er satt til 58 millioner kroner. Dette kan dog bli økt med opp til 27 millioner avhengig av ulike vedtak som ikke vil bli bestemt før fase 2 er avsluttet. Hensikten med oppgradering av strandsonen er å tilrettelegge for utstrakt bruk av området av kommunens befolkning og økt turisme til regionen.