Labbdalen

Statens Vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om utbygging av E6 og dobbeltsporet jernbane på den omlag 2 km lange fellesstrekningen mellom Labbdalen og Skaberud i Stange kommune. Hensikten med utbyggingen er å redusere antall trafikkulykker på strekningen, øke kapasiteten på jernbanen, kutte ned i reisetiden på Dovrebanen og tilrettelegge for at mer tungtransport kan flyttes fra vei til bane. I tillegg til utbygging av 4 felts vei, dobbeltspor på jernbanen og en ny stasjonsbygning, er det satt av midler til oppgradering og tilrettelegging for et nettverk av nye gang- og sykkelstier, samt oppgradering av berørte strandsoner.

Lokalveier

Det er for strekningen Labbdalen til Skaberud utarbeidet en egen rapport med hensyn til lokalveier som vil bli berørt av utbyggingen. Rapporten anbefaler blant annet en betydelig omlegging av krysset på Strandlykkja i forhold til tidligere fremlagt kommuneplan. For strekningen Strandlykkja stasjon til Kleverud/Espa vil tre alternative løsninger bli vurdert før arbeidet når fase to. Det er lagt til grunn i reguleringsplanen at det skal utvises særskilt hensyn hva gjelder adkomst til eiendommer og herunder driftsankomst for jord- og skogbruk. Det er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at eksisterende ankomst blir opprettholdt under hele byggeperioden. Det kan likevel bli aktuelt å endre av- og påkjørsel i perioder. Eksisterende rettigheter til berørte landområder vil bli endret og kompensert i henhold til eksisterende lovverk. Grunneiere og næringsdrivende som blir berørt av utbyggingen bes kontakte Stange kommune eller Statens Vegvesen for detaljert framdriftsplan. Det vil også bli avholdt to til tre allmøter for å informere de berørte parter. Både Statens Vegvesen og Jernbaneverket ønsker et godt samarbeid med grunneiere og næring under byggeperioden. Det vil derfor satt opp et eget bemannet servicekontor for hele byggeperioden.

Strandsonetiltak

Miljøverndepartementetsplangodkjenning forutsetter at det gjøres utstrakte tiltak i strandsonen som blir berørt av ny jernbane. På generelt grunnlag skriver Miljøverndepartementet i sin rapport at det skal sikres god adkomst til strandsonen for allmennheten og all masselagring skal unngås i en radius av minimum 250 meter fra strandsonen i henhold til kart fra kartverket. Videre krever departementet at det anlegges nye parkeringsmuligheter og rasteplasser på begge sider av nye E6.

Gang- og sykkelsti

I framlagt kommuneplan er det forutsatt at det under oppgradering av lokalveg også inngår nye gang- og sykkelstier langs strekningen. Prosjektgruppen fra Vegvesenet og Jernbanen har i samråd med kommunen vedtatt at den nedlagte jernbanestrekningen skal omgjøres til gang- og sykkelsti. Endelig avgjørelse på hvor stien skal bygges tas så snart endelig planer for ny jernbane er vedtatt. Det gjenstår fortsatt en endelig godkjenning fra departementet om jernbanen skal bygges som to nye spor eller om dagens eksisterende spor skal gjenbrukes. På de strekningene nedlagt jernbane ikke blir bevart, vil det bli sett på muligheter for en trafikksikker løsning for gående og syklende langs lokalvegen. Dette vil dekke det lokale behov mellom grendene, og er i tråd med regionalt behov og ivaretar hensynet til ”Mjøstråkket”.

Støyskjerming

Det er med bakgrunn i krav fra Miljødepartementet bestilt støykartlegging av strekningen som skal oppgraderes. Departementet stiller krav til at rapporten skal ta hensyn til støyplager for boligområder, næring og strandsoner med bebyggelse. Rapporten anbefaler at man i den grad det er mulig utfører støyskjerming ved bruk av støyvoller som beplantes med gress og busker tilsvarende de som vokser fritt i det berørte områdene. I den grad man må benytte seg av støyvegger skal disse ikke overstige en maks høyde på 2.3 meter. Støyvegger i området rundt Nestune skole skal utstyres med mulighet for gjennomgang både før og etter skolen. For strukturlyd fra jernbanen legges Norsk standard/teknisk forskrift til grunn. Permanente støytiltakerbeskrevetogforankretireguleringsplanen.