Vegvesenet

Statens vegvesen er et statlig, norsk organ med hovedansvar for bygging og vedlikehold av norske riks- og fylkesveier. Etaten består av, etter omstrukturering på slutten av 1990-tallet, to etater, Veidirektoratet og Statenes vegvensen, tildligere kalt Biltilsynet. Veidirektoratet har i dag 5 regionskontor som alle har ansvar for veinette i hver enkelt region. Større utbygginger av det norske veinettet styres alle av regionskontoret i det berørte området. Etaten er direkte underlagt Samferdselsdepartementet, men regionvegkontorene på sin side er underlagt fylkeskommunene i alt som omhandler fylkesveier i de fem regionene. Regionvegkontorene til Statens vegvesens er plassert på Lillehammer for region øst, i Arendal for region sør, på Leikanger for region vest, i Molde for region midt, og i Bodø region nord.

Samfunnsoppgave

Det er Regjeringen og Stortinget som vedtar alle nasjonale satsinger på veg via Nasjonal transportplan. Transportplanen gir vegvesenet en detaljert plan over alle prosjekter enheten forventes å planlegge og utføre den neste tiårsperioden. Hvert fjerde år mottar vegvesenet en revidert plan fra Stortinget. Det er Statens vegvesen sin oppgave å koordinere arbeidet i henhold til den nasjonale planen som er vedtatt av politikerne på Stortinget. Når det kommer til drift av fylkesveger er Statens vegvesen underlagt transportplan utarbeidet av den enkelte fylkeskommunen.

Statens vegvesen har i all hovedsak fire nasjonale hovedmål.

  1. Framkommelighetog regional utvikling
  2. Trafikksikkerhet
  3. Miljø
  4. Universellutforming

Dette betyr at vegvesenet blant annet skal jobbe for å redusere kostnader relatert til transport av varer og tjenester slik at man styrker konkurransekraften til det norske næringslivet. Med andre ord, en bedrift i utkant-Norge skal ikke lide unødvendige tap av omsetning grunnet dårlig utbygd veinett. Videre skal etaten basere sitt arbeid på en visjon om det ikke skal forekomme alvorlige ulykker som forårsaker omkomne eller hardt skadde brukere av veinettet. Etaten skal også jobbe for at veinettet til enhver tid er i en evig utvikling tilpasset bosettingsmønsteret til den norske befolkning. Statens vegvesen er også pålagt å jobbe for begrensning av utslipp av klimagasser etter de avtaler og mål den norske regjering har nasjonalt og internasjonalt.

Produksjon og anbud

Vegvesenet legger ofte større prosjekter ut på anbud til private aktører, men etaten har også egne ansatte via det statlige eide selskapet Mesta, som ble etablert i 2016. Mesta har ansvaret for alt av vedlikehold på norske veier som brøyting, lyssetting, asfaltering og annet forefallende arbeid. Selv om Mesta er eid av staten og styrt av vegvesenet, må selskapet i likhet med andre private operatører også levere anbud på prosjekter over en viss prisklasse. Dette gjøres for å sikre lik konkurranse mellom statlig og privat sektor, og å sørge for at større prosjekter utføres til mest mulig fordelaktig pris.

Fremtidsrettet og inkluderende

Statens vegvesen har eksistert som Norges øverste vegetat i over 150 år. Etaten har alltid jobbet etter mottoet “På veg for et bedre samfunn”. Hovedfokus skal alltid være å utvikle og vedlikeholde et veinett som begrenser alvorlige skader og ulykker, samt å sørge for at man alltid tar hensyn til mennesker og miljø. Hovedbudskapet til Statens vegvesen er “Trygt fram sammen” og baserer seg på etatens visjon om å være en åpen og imøtekommende kompetanseetat som jobber for at alle som ferdes på det norske veinettet skal komme trygt og effektivt fram.

Statens vegvesen har i samråd med deres ansatte valgt seg tre kjerneverdier de ønsker skal prege sitt arbeid. Etaten skal oppfattes som en profesjonell aktør som bruker sin styrke og kunnskap til å best mulig utføre den jobben de er pålagt av den norske stat. Etaten skal alltid fremme fremtidsrettede strategier for et nyskapende, bærekraftig veinett. Viktigst av alle verdier er at etaten og deres ansatte skal være imøtekommende og tilgjengelig for publikum og deres spørsmål.