Om Stange stasjon

Stange stasjon ligger i Stange kommune og ble åpnet i 1880 da jernbanen mellom Eidsvoll stasjon og Hamar, også kjent som Hamarbanen, sto ferdig. Stasjonen ligger 115 km fra Oslo sentralstasjon. Stange stasjon var den første stasjon som ble åpnet på nye Hamarbanen og var i flere år endestasjon på strekningen. Stange stasjon var på slutten av 1990-tallet nære ved å bli lagt ned grunnet sikkerhetshensyn. Stasjonen hadde ikke vært oppdatert på mange år og sikkerheten for de reisende var ikke på et akseptabelt nivå. Det var flere nestenulykker hvor reisende hadde ramlet ned på sporene, men heldigvis førte det aldri til alvorlige ulykker. Jernbaneverket ble av Statens jernbanetilsyn pålagt å gjøre større utbedringer på flere av perrongene på stasjonen. Perrongene var rett og slett for smale for moderne ferdsel. Antall passasjerer og mengde bagasje hadde økt så mye de siste tiårene at perrongen ikke var bred nok til å takle den økte bruken. Stasjonen ble stengt over en 6 måneders periode mens jernbaneverket oppgraderte perrongene til moderne standard med de sikkerhetshensyn som dagens jernbane er pålagt. Samtidig som perrongene ble utbedret, oppdaterte Jernbaneverket stasjonsbygget og området rundt. Stange stasjon og stasjonsbygningen framstår i dag som en moderne stasjon hvor man i samarbeid med riksantikvaren har klart å bevare mye historikk til den gamle stasjonen.

Stasjonsbyggets historie

Stange stasjonsbygg er, i likhet med de fleste stasjonsbygg som ble bygd i Norge på slutten av 1800-tallet, oppført i såkalt Sveitserstil. Byggestilen kom for fullt til Norge rundt 1850-tallet og falt godt i smak blant norske arkitekter. Karakteristisk for sveitserstilen er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i tre imiterende farger. Selv om alle stasjonsbygg i Norge ble tegnet av ulike arkitekter på denne tiden, var det veldig vanlig at Stortinget la føringer på hvilken stiltype bygget skulle oppføres i. Jernbanen var den største nyskapingen i Norge på mange tiår og regjeringen så på stasjonsbygningene som et tegn på at regjeringen også var tilstede i utkant-Norge, og ikke bare i hovedstaden. Alle stasjonsbygg måtte derfor være av en slik karakter og kvalitet at politikerne kunne være bekjent av dem. Stasjonsbygningene på Stange stasjon ble oppført med venterom for de reisende med tilhørende toaletter og en liten kafe. I tillegg hadde bygget leilighet for stasjonsmesteren og hans familie, som på dette tidspunktet bodde fast på stasjonen året rundt. Stange stasjonsbygning har gjennom årene gjennomgått en rekke oppdateringer og påbygg. Leiligheten til den gamle stasjonsmesteren ble fjernet på slutten av 1940-tallet og er i dag i bruk som restaurant for banenes reisende. På slutten av 1920-tallet ble det oppført et nytt hotellbygg på tomten for å tilby reisende overnatting. Dette bygget var i bruk fram til 1960 da omleggingen til helautomatiserte jernbane begynte for fullt. Bygget rommer i dag et museum og en restaurant.

Framtiden

Stange stasjon er i dag en av de eldste stasjonbyggningene på det norske jernbanenettet. De fleste stasjonene som ble oppført sent på 1800-tallet er enten revet, brent ned eller oppgradert i en slik grad at det er lite igjen av det originale bygget. Dette setter Stange og stasjonsbygget der i en særstilling når jernbaneverket nå skal oppdatere banen til nye dobbeltspor. På den ene siden er det betydelige krefter som jobber for at det gamle bygget skal bevares og fortsatt drives som stasjonsbygg for reisende og frakt. På den andre siden er bygget gammelt, perrongene er ikke tilpasset 2 nye spor og den forventede trafikkøkningen, og videre omlegging til hurtigtog gjør at det er vanskelig å benytte den gamle stasjonen. Hva fremtiden bringer for Stange stasjon er uvisst, men det kommer nok til å være drift i det gamle stasjonsbygget i mange år uansett om det går tog på perrongen eller ikke.