Stange

Statens Vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om planer for utbygging av E6 og dobbeltsporet jernbane på den omlag 21 km lange fellesstrekningen fra Minnesund i Eidsvoll kommune til Espa i Stange kommune. I tillegg skal den omlag 3 km lange jernbanestrekningen fra Eidsvoll stasjon til Dokknes i Eidsvoll kommune utbygges. Hensikten med utbyggingen er å redusere antall trafikkulykker på strekningen samt øke kapasiteten på jernbanen og kutte ned i reisetiden på Dovrebanen. Miljøverndepartementet har godkjent og vedtatt utbyggingen i henhold til de kommuneplaner og risikovurderinger som er gjort. Prosjektplaner er utarbeidet av Vegvesenet og Jernbaneverket i tett samarbeid med de berørte kommuner. I tillegg til utbygging av 4 felts vei og dobbeltspor på jernbanen, er det satt av midler til oppgradering og tilrettelegging for et nettverk av nye gang- og sykkelstier samt oppgradering av de berørte strandsoner.

Det planlagte arbeidet vil bli utført i etapper og prosjektet er forventet å avsluttes i November 2014.

Flom

Både nyeDovrebanen og E6 vil bli bygget slik at de blir liggende over nivå for 200-års flom i Mjøsa. Kravet om dimensjonering i forhold til en 200-års flom og nedbørsintensitet er dokumentert i planbestemmelsene. I henhold til anbefalinger fra NVE vil de fleste bekker i området forbli åpne, men det vil på bakgrunn av NVEs rapport utføres utstrakt oppgradering av dimensjoner på ulike bekkeåpninger slik at de lettere kan håndtere store vannmengder. NVE har framlagt egne planer for hvordan arbeidet skal utføres med hensikt å begrense masselagring og innvirkning på eksisterende bekker og dyreliv.

Ny Skole/barnehage på Hestnes

I henhold til godkjent prosjektplan skal det anlegges ny vegtrase med tilknytning til eksisterende lokalveg og ny E6 for skolen som er planlagt etablert på Hestnes. Planavdelingen i Stange kommune har på oppfordring fra lokalmiljøet bedt Vegvesenet om å legge om vedtatt trase gjennom eksisterende boligfelt slik at den gjør mindre inngrep i eksisterende byggmasse. Vegvesenet har tatt kommunens innspill til etterretning, men eventuelle endringer av rutetrase kan ikke avgjøres før byggetrinn 1 er fullført. Informasjon om eventuelle endringer vil bli publisert på kommunens nettside og E6-dovrebanen.no så snart en avgjørelse er tatt.

Nødetatene

Strekningen som skal oppgraders er en av de mest trafikkerte delene av E6 og er over gjennomsnittlig utsatt for trafikkulykker. Med begrunnelse i nødvendig sprengningsarbeid, utstrakt tungtransport og ulykkesbilde slik det er kjent i dag, vil nødetatene bli flyttet til midlertidige kontorer for å opprettholde et forsvarlig tilbud til lokalbefolkningen og annen ferdsel på strekningen. Dagens etater som er samlet på Dal vil alle bli flyttet til Labbdalen. Utrykningskjøretøy vil plasseres i nye, midlertidige bygg langs den berørte strekningen. Avstand mellom hver stasjon skal ikke overstige 5 km. Det skal i tillegg utformes 6 nye midlertidige rasteplasser på minimum 300m2 langs strekningen. De nevnte rasteplassene vil ikke være åpen for publikum, dette er utelukkende for utrykningskjøretøy og helikopter i tilfelle ulykker skulle intreffe. Det skal også opprettes to nye båtslipplasser mellom Espa og Minnesund, slik at man sikrer et god nødvern ved akutt forurensning eller ulykker.

Støytiltak

De boligfeltene som grunnet utbyggingen av E6 og eller ny jernbane vil komme til å oppleve økt støy, vil alle bli opprustet med støyvernvegger i henhold til dagens lovverk. Det samme gjelder næringseiendommer som vil bli påvirket. Mer informasjon om lovverket og hvilke tiltak beboere og eiere av næringseiendom har krav på kan finnes på nettsidene til Statens Vegvesen.

Gang- og syklesti

Alle eksisterende gang- og sykkelstier i det berørte omerådet skal oppgraders for å sikre bedre ferdsel og vedlikehold året rundt. De mest utsatte og trafikkerte strekningen skal også oppgraderes med belysning. Undergang under E6 ved gamle Stenby skole og barnehage skal opprettholdes i hele byggeperioden. I tillegg skal gang- og sykkelsti fra Shell og veikroa opp til skolen ferdigstilles før anleggsarbeidet startet.